Tikai reģistrētiem lietotājiem

Pārbaudes darbu grafiks 1.-12. klasēs 2020. gada februārī


Klasespr
3
ot
4
tr
5
ce
6
pk
7
pr
10
ot
11
tr
12
ce
13
pk
14
pr
17
ot
18
tr
19
ce
20
pk
21
pr
24
ot
25
tr
26
ce
27
pk
28

1.a

Angl. val. -2.gr.
Kriev. val.
Matem.
Dabas.

1.b

Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Kriev. val.
Matem.
Lat.un lit. -1.gr.
Dabas.

1.c

Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Angl. val. -2.gr.
Kriev. val.
Lat.un lit. -1.gr.

2.a

Lat.un lit. -2.gr.
Dabas.
Kris. māc.
Kriev. val.
Matem.
Lat.un lit. -2.gr.

2.b

Matem.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Kris. māc.
Matem.
Kriev. val.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.

3.a

Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
Lat.un lit. -1.gr.
Kriev. val.
Dabas.
Matem.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Kriev. val.

3.b

Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Kriev. val.
Matem.
Lat.un lit. -1.gr.
Kriev. val.

3.c

4.a

Lat.un lit. -1.gr.
Matem.
Soc. zin.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Kriev. val.
Dabas.
Matem.
Literatūra
Mūzika
Kriev. val.
Lat.un lit. -1.gr.

4.b

Matem.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Soc. zin.
Kriev. val.
Dabas.
Matem.
Lat.un lit. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Mūzika
Kriev. val.
Literatūra

4.c

Matem.
Lat.un lit.
Soc. zin.
Kriev. val.
Dabas.
Matem.
Angl. val. -2.gr.
Literatūra -1.gr.
Mūzika
Kriev. val.

5.a

Literatūra
Kriev. val.
Matem.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Matem.
Dabas.
Angl. val. -1.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Viz. māk.
Lat.un lit. -2.gr.
Inform.
Mūzika

5.b

Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Dabas.
Kriev. val.
Literatūra
Angl. val. -1.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Viz. māk.
Inform.
Matem.
Mūzika
Lat.un lit. -2.gr.

5.c

Lat.un lit. -1.gr.
Matem.
Soc. zin.
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
Dabas.
Kriev. val.
Literatūra
Angl. val. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Inform.
Viz. māk.
Mūzika
Lat.un lit. -1.gr.

6.a

Kriev. val.
Pas. vēst.
Dabas.
Angl. val. -1.gr.
Matem.
Literatūra
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Soc. zin.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Inform.
Matem.
Mūzika
Viz. māk.
Angl. val. -2.gr.
Matem.

6.b

Pas. vēst.
Lat.un lit. -2.gr.
Dabas.
Matem.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Kriev. val.
Soc. zin.
Inform.
Matem.
Viz. māk.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Matem.
Lat.un lit. -2.gr.
Mūzika

7.a

Angl. val.
Kriev. val.
Biol.
Lat. vēst.
Ģeog.
Matem.
Kriev. val.
Lat.un lit. -1.gr.
Mūzika
Inform.

7.b

Kriev. val.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Biol.
Ģeog.
Lat. vēst.
Kriev. val.
Matem.
Lat.un lit. -2.gr.
Literatūra
Viz. māk.
Mūzika
Inform. -2.gr.
Inform. -1.gr.

8.a

Pas. vēst.
Lat. vēst.
Literatūra
Angl. val. -2.gr.
Kriev. val.
Lat.un lit. -1.gr.
Ķīmija
Biol.
Matem.
Mūzika
Viz. māk.
Lat.un lit. -1.gr.

8.b

Lat. vēst.
Lat.un lit. -1.gr.
Literatūra
Biol.
Pas. vēst.
Lat.un lit. -1.gr.
Ķīmija
Mūzika
Pas. vēst.
Matem.
Viz. māk.
Kriev. val.
Lat.un lit. -1.gr.

9.a

Matem.
Angl. val. -2.gr.
Pas. vēst.
Lat.un lit. -2.gr.
Mūzika -1.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat. vēst.
Ķīmija
Literatūra
Biol.
Fizika
Matem.
Viz. māk.
Biol.
Kriev. val.

9.b

Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Mūzika
Ķīmija
Matem.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat. vēst.
Literatūra
Viz. māk.
Biol.
Fizika
Angl. val.
Kriev. val.

10.a

Prog. -1.gr.
Prog. -2.gr.
Prog. -1.gr.
Vēsture
Ķīmija
Angl. val. -1.gr.
Mūzika -2.gr.
Ekon.
Kriev. val. un lit.
Lat. val. -1.gr.
Lat. val. -2.gr.
Inform.
Viz. māk.
Matem.
Biol.
Literatūra
Fizika

11.a

Kultūrol. -2.gr.
Biol.
Lat. val. -1.gr.
Lat. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Kriev. val. un lit.
Vēsture
Ekon. -1.gr.
Ekon. -2.gr.
Matem.
Literatūra -1.gr.
Literatūra -2.gr.
Ģeog. -2.gr.
Viz. māk.
Mūzika -2.gr.
Inform.
Biol.
Fizika
Ģeog. -1.gr.

12.a

Ķīmija
Literatūra -1.gr.
Literatūra -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val.
Vēsture
Angl. val. -1.gr.
Matem.
Kriev. val. un lit.
Prog. -2.gr.
Fizika
Angl. val. -2.gr.
Prog. -1.gr.
Lat. val. -1.gr.
Lat. val. -2.gr.
3
pr
4
ot
5
tr
6
ce
7
pk
10
pr
11
ot
12
tr
13
ce
14
pk
17
pr
18
ot
19
tr
20
ce
21
pk
24
pr
25
ot
26
tr
27
ce
28
pk

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:
      -Valsts pārbaudes darbi vai noslēguma pārbaudes darbi
© 2013.-2020. Jurijs Visockis